Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en aanbiedingen van GSM Switch handelend onder de handelsnaam GSM Switch. In deel I zijn de algemene voorwaarden voor reparaties van mobiele telefoons door GSM Switch vastgelegd. In deel II zijn de algemene voorwaarden voor de online verkoop van producten door GSM Switch vastgelegd. Verder behelst deel III aanvullende regels met betrekking tot de verkoop in de fysieke winkels van GSM Switch.

Algemene gegevens GSM Switch

 1. GSM Switch is gevestigd in de Steenstraat 136a, 5831 JK te Boxmeer. Ons telefoonnummer is 0031 (0) 6 14 92 92 92 en ons E-mailadres is info@gsmswitch.nl
 2. KVK nummer: 70683271, BTW Nummer: NL002464308B60 en ons IBAN nummer: NL03 INGB 0008263784.

Deel I // Reparaties

Artikel 1 Klachten en defecten

 1. Bij de reparatie wordt uitgegaan van de klacht(en) die op de reparatie bon staat/staan omschreven.
 2. GSM Switch onderzoekt altijd of er sprake is van val, water, vocht en/of stoot schade.
 3. Indien het toestel gekocht is bij GSM Switch en er wordt val, water, vocht en/of stoot schade vastgesteld zonder dat de klant dit vermeldt heeft, dan wordt er €36,50 gebracht aan de klant voor het schadeonderzoek.
 4. In het geval van val, water, vocht en/of stoot schade of als deze schade later wordt geconstateerd, heeft GSM Switch het recht om de reparatie te weigeren.
 5. Als de klant de oorzaak van de schade aan het toestel niet juist of onvolledig vermeldt, dan heeft GSM Switch het recht om de reparatie te weigeren.

Artikel 2 Het schadeonderzoek
GSM Switch zal bij elk verzoek tot reparatie van een toestel een onderzoek instellen. Dit onderzoek dient tot vaststelling van de oorzaak van de schade en de kosten voor de reparatie van het toestel. Indien de kosten voor de reparatie hoger uitvallen dan de prijs die vermeldt staat op de website, wordt er contact opgenomen met de consument/opdrachtgever. Zonder toestemming van de consument/opdrachtgever zal er geen reparatie verricht worden die de prijs, die vermeldt staat op de website, overschrijdt. Geeft de consument/opdrachtgever geen toestemming voor de reparatie, dan zullen er geen kosten in rekening worden gebracht. Is er sprake van een situatie zoals omschreven in artikel 1.3, dan zal er een bedrag van €36,50 in rekening worden gebracht.

Artikel 3 Reparatie duur en leentoestellen

 1. De reparatie die wordt uitgevoerd door GSM Switch neemt maximaal 14 werkdagen in beslag.
 2. Indien GSM Switch de termijn van 14 werkdagen niet kan hanteren, dan informeert GSM Switch de klant hier tijdig over.
 3. Gedurende de tijd dat de klant zijn telefoon niet heeft vanwege de reparatie, kan de klant een leentoestel krijgen.
 4. GSM Switch beschikt over een beperkt aantal leentoestellen. In het geval dat er geen leentoestel voorhanden is, kan de klant geen aansprak maken op een leentoestel.
 5. Voor gebruik van een leentoestel dient €100,- te worden betaald door de gebruiker als borg.
 6. Bij beschadiging van of defect aan een leentoestel die door de klant is toegebracht, zal de borg van €100,- worden ingehouden.

Artikel 4 Prijs
De prijs van de reparatie wordt vastgesteld op basis van de prijzen die vermeld staan op de website van GSM Switch en eventueel het schadeonderzoek. De prijs bestaat uit onderdelen, montage en een garantie van 12 maanden op imitatie en 24 maanden op origineel dat is vervangen. Alle prijzen zijn inclusief het Btw-tarief van 21%.

Artikel 5 Data verlies
GSM Switch kan niet aansprakelijk gesteld worden voor data die op de telefoon staat en die verloren gaat gedurende of na de reparatie.

Artikel 6 Garantie

 1. Op het onderdeel dat is vervangen, zoals vermeld staat op de reparatiebon, rust een garantietermijn van 12 maanden op imitatie en 24 maanden op origineel. Indien er na de reparatie val-, stoot-, druk-, water-, vocht- en/of overige gebruiksschade wordt geconstateerd, vervalt de garantie.
 2. De reparatiebon of de factuur is het bewijs van garantie.
 3. Een offerte of bankafschrift is geen geldig garantiebewijs.
 4. De fabrieksgarantie van Apple, Samsung, Huawei, HTC, Sony, Nokia, LG en OnePlus vervalt op het moment dat GSM Switch het toestel repareert.
 5. De garantie gegeven door GSM Switch treedt in werking na reparatie van het toestel.

Artikel 7. Verzending van toestellen
De klant/opdrachtgever dient het pakket, met daarin het toestel, aangetekend en verzekerd op te sturen naar GSM Switch. GSM Switch stuurt de zending na behandeling aangetekend en verzekerd terug. De verzend- en verzekeringskosten komen voor rekening van de klant/opdrachtgever.
Verlies en/of diefstal wordt door GSM Switch afgehandeld met de desbetreffende transporteur.

Artikel 8 Niet tijdig betalen of afhalen van producten
Indien de reparatie is afgerond en de klant/opdrachtgever is hiervan op de hoogte gesteld, heeft de klant/opdrachtgever 3 maanden de tijd om het product te betalen en af te halen. Indien de klant/opdrachtgever niet binnen 3 maanden het product betaald en afhaalt, dan heeft GSM Switch het recht om het product te behouden of te vernietigen.

Deel II // Online verkoop

Artikel 1 De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan alle daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Bij kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod komt de overeenkomst niet totstand.
 3. GSM Switch heeft het recht om zonder opgave van reden een bestelling of opdracht niet aan te nemen.

Artikel 2 Prijs en aanbod

 1. Ieder aanbod op de website van GSM Switch is vrijblijvend.
 2. Alle prijzen op de website van GSM Switch zijn onder voorbehoud van typefouten, drukfouten en zetfouten. Voor alle schade en alle andere gevolgen ontstaan door typefouten, drukfouten en zetfouten is GSM Switch niet aansprakelijk.
 3. Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Artikel 3 Levering

 1. Levering vindt plaats binnen 14 werkdagen.
 2. Indien de levering niet plaats vindt binnen 14 werkdagen, heeft de consument het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 3. De leveringstijd die op de website staat aangegeven is indicatief. De leveringstijd die vermeldt wordt op de website is op geen enkele wijze bindend.
 4. Levering geschiedt via de vervoerder Postnl.
 5. De klant/opdrachtgever betaald geen leveringskosten.
 6. GSM Switch is, samen met Postnl, aansprakelijk voor de levering tot aan de deur. Op het moment dat de klant/opdrachtgever de levering aanneemt, is de klant/opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die vanaf dat moment ontstaat.
 7. Indien de klant/opdracht gever niet tijdig aangeeft dat er ten tijde van levering sprake was van schade, dan dient de klant/opdrachtgever aan te tonen dat de schade is ontstaan voordat de klant/opdrachtgever het product in ontvangst nam.
 8. Het door de klant/opdrachtgever opgegeven adres aan GSM Switch geldt als plaats van levering.

Artikel 4 betaling
Alle betalingen voor online bestellingen geschieden direct via iDeal.

Artikel 5 Herroeping en retourneren

 1. De consument mag binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling, zonder opgave van reden de bestelling annuleren.
 2. De consument dient, in geval van annulering na levering, de bestelling binnen 14 dagen na retour melding te retourneren en terug sturen doormiddel van het retourformulier. De consument kan het product terugsturen naar Steenstraat 136a te Boxmeer.
 3. De retourkosten komen voor rekening van de consument (€6,95).
 4. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal GSM Switch dit bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de retour melding terugbetalen.
 5. Indien de bestelling niet in de originele verpakking wordt geretourneerd, vervalt het recht op herroeping.
 6. Indien een product tijdens de bedenktijd beschadigd wordt geretourneerd heeft GSM Switch het recht om eventuele waardevermindering in rekening te brengen.
 7. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om terug te sturen en waarvan de verzegeling na levering is verbroken zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Hieronder vallen hoofdtelefoons en koptelefoons.

Artikel 6 Offertes 

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij dit expliciet anders is vermeld in de offerte.
 2. Indien de klant/opdrachtgever een vrijblijvende offerte aanvaard, dan behoudt GSM Switch zich het recht voor om de aanbieding binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen of van de overeenkomst af te wijken.

Artikel 7 Garantie

 1. De standaard fabrieksgarantie geldt voor alle producten.
 2. De garantie vervalt indien de klant/opdrachtgever het product gebruikt op een manier waarvoor het product niet bedoelt is, het product slecht onderhoud of wanneer de afnemer het product beschadigd.
 3. Op tweedehandse toestellen zit een garantietermijn van tussen de 12 en 24 maanden.

Artikel 8 Afbeeldingen en specificaties

 1. Alle afbeeldingen en specificaties van producten op de website, zijn benaderingen en kunnen afwijken van het product.
 2. Op basis van onjuiste afbeeldingen en/of specificaties, kan er geen schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst worden geëist door de klant/opdrachtgever.
 3. Alle afbeeldingen zijn het eigendom van de rechthebbende.

Artikel 9 Overmacht

 1. Indien de levering te laat, verkeerd, onvolledig of niet plaats vindt vanwege een overmachtsituatie, dan kan ondernemer hier voor niet aansprakelijk worden gesteld.
 2. Ingeval van een (aanhoudende) overmacht situatie mag de ondernemer de overeenkomst opschorten.

Artikel 10 Klachtenregeling

 1. We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te
  mailen naar info@gsmswitch.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan
  is het mogelijk om je geschil aan te melden. Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd over deze geschillen te oordelen.
 2. Alle overige geschillen zullen in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van de ondernemer. GSM Switch blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
 3. De consument heeft het recht gedurende vijf weken nadat GSM Switch zich op het voorgaande artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.

Deel III // Verkoop producten in de fysieke winkel van GSM Switch

Artikel 1 Toepasbaarheid Deel II
Alle artikelen met betrekking tot online verkoop die zijn vastgelegd in deel II van deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de verkoop van producten in één van de fysieke winkels van GSM Switch, tenzij deel III van deze algemene voorwaarden anders bepalen.

Artikel 2 Garantie
Op alle nieuwe toestellen die in de winkels van GSM Switch worden verkocht zit standaard een garantietermijn van 24 maanden, met uitzondering van de producten van het merk Apple. Op producten van het merk Apple zit een standaard garantietermijn van 12 maanden.

Artikel 3 Accessoires
Accessoires die gekocht zijn bij GSM Switch mogen binnen 7 dagen geruild worden. De klant heeft dan uitsluitend recht op een tegoedbon van GSM Switch.

Artikel 4 Onderdelen
Onderdelen die zijn gekocht bij GSM Switch hebben 3 maanden garantie behalve als dat is aangegeven op productpagina. Onderdelen die beschadigd zijn tijdens reparatie worden niet geaccepteerd als retour (krassen op beeldscherm of andere beschadigingen vallen hier onder).